Cookies

Personuppgiftspolicy Support Promotion
International AB/Supportbetting

1. BAKGRUND

1.1 Denna information förklarar hur Support Promotion International AB, org.nr 556998-0617 (nedan “Supportbetting, vi eller oss”) behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som har dina personuppgifter registrerade.

Informationen vänder sig till dig som:

  • Kommer i kontakt med oss som kund, förening, organisation, eller samarbetspartners eller i ditt arbete, uppdrag eller engagemang hos nåra av våra kunder, leverantörer eller samarbetspartners;
  • besöker vår webbplats;
  • registrerar dig för prenumeration på utskick från oss t.ex. nyhetsbrev; samt
  • kommunicerar med oss via t.ex. formulär på vår webbplats eller via e-post.

2. VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Exempel på personuppgifter är bl.a. namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, fotografi och IP-adress.

3. VEM ÄR ANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Support Promotion International AB (Supportbetting eller motsvarande) är personuppgiftsansvarig för den
behandling av personuppgifter som vi utför.

Detta innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter samlas in och används.

Vi är angelägna om att skydda din integritet och om att de personuppgifter som samlas in och lagras av oss behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas är du välkommen att kontakta oss via e-post på gdpr@supportbetting.se eller per brev till Support Promotion International AB (Supportbetting eller motsvarande), Västerhamnsplan 2, 185 31 VAXHOLM.

4. VIILKA PERSONPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG OCH VARFÖR?

4.1 När du kommer i kontakt med oss som kund, förening, leverantör, eller i ditt arbete eller uppdrag hos någon av våra kunder eller samarbetspartners.

4.1.1 Personuppgifter som vi behandlar när du kommer i kontakt med oss som kund, leverantör eller i ditt arbete eller uppdrag hos någon av våra kunder, leverantör eller samarbetspartners är namn, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress, adress, titel, roll, identifikationsuppgifter såsom passuppgifter och personnummer och beskrivning av arbetsuppgifter samt andra personuppgifter som eventuellt behöver behandlas för att uppnå de ändamål som beskrivs nedan. Personuppgifter kan t.ex. förekomma i dokumentation relaterad till dokumentation som vi får ta del av i anledning av ett uppdrag, avtal som Supportbetting har med dig eller din förening, organisation, arbets- eller uppdragsgivare eller vid kontakter via e-post.

4.1.2 Vårt ändamål med behandlingen av personuppgifterna är att kunna utföra uppdrag, fullgöra förpliktelser under avtal med dig eller din förening, organisation eller arbetsgivare t.ex. fakturera, administrera avtal, förhandling eller annat samarbete, samt hantera kunders och samarbetspartners önskemål.

4.1.3 Behandlingen av personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan baserar vi, i relation till personuppgifter avseende kunder som är fysiska personer, på den rättsliga grunden att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra det avtal som vårt uppdrag grundar sig på. I relation till kunders företrädare, motparter, motparters företrädare m.fl. grundar vi behandlingen på den rättsliga grunden berättigat intresse.

4.1.4 Vi eftersträvar lagringsminimering. Hur länge vi behåller personuppgifterna beror på ändamålet med den specifika behandlingen.

4.2 När du besöker vår webbplats.

4.2.1 Personuppgifter som vi behandlar när du besöker vår webbplats är IP-adress samt uppgifter avseende din IT-utrustning (t.ex. operativsystem och om besöket görs via dator eller smartphone). Vi behandlar också information om ditt besök på vår webbplats genom s.k. cookies. Mer information om hur vi använder cookies finns i vår cookiepolicy.

4.2.2 Vårt ändamål med behandlingen av personuppgifterna är att säkerställa teknisk funktionalitet, upprätta statistik och utvärdera vår webbplats, förstå hur våra besökare använder webbplatsen samt förbättra den.

4.2.3 Behandlingen av personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan baserar vi på den rättsliga grunden berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla en säker och användarvänlig webbplats med ett innehåll som är relevant för besökaren.

4.2.4 Vi sparar uppgifterna så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

4.3 När du registrerar dig för prenumeration på utskick från oss.

4.3.1 Personuppgifter som vi behandlar när du registrerar dig för prenumeration på utskick från oss är namn, adress, e-postadress och företag.

4.3.2 Vårt ändamål med behandlingen av personuppgifterna är att kunna administrera din prenumeration och skicka information till dig.

4.3.3 Behandlingen av personuppgifter för ändamålet som beskrivs ovan baserar vi på den rättsliga grunden berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för vårt och ditt berättigade intresse av att du ska få informationen.

4.3.4 Vi sparar uppgifterna så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Du har alltid möjlighet att avregistrera dig från utskick genom att kontakta oss på gdpr@supportbetting.se

4.4 När du kommunicerar med oss t.ex. via formulär på vår webbplats eller via e-post

4.4.1 Personuppgifter som vi behandlar när du kommunicerar med oss via vår webbplats är namn, e-postadress och de uppgifter som du själv lämnar till oss t.ex. information som du skriver i meddelande t.ex. i samband med en fråga. På motsvarande sätt behandlar vi de uppgifter som du själv lämnar när du kommunicerar med oss via e-post.

4.4.2 Vårt ändamål med behandlingen av personuppgifterna är att kunna besvara dina frågor, omhänderta dina synpunkter eller hantera dina ärenden.

4.4.3 Behandlingen av personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan baserar vi på den rättsliga grunden berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för vårt och ditt berättigade intresse att kunna hantera frågor och ärenden.

4.4.4 Vi sparar uppgifterna så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

4.5 När vi har en skyldighet enligt lag

Utöver vad som beskrivs ovan behandlar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t.ex. på grund av penningtvättskontroller, vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet. Den rättsliga grunden för behandlingen är då att behandlingen sker med stöd i en rättslig skyldighet. Vi lagrar då uppgifterna så länge vi är skyldiga att lagra dem.

5. FRÅN VILKA KÄLLOR HÄMTAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Utöver de personuppgifter som du själv lämnar till oss, behandlar vi personuppgifter som lämnas till oss av kunder och andra samarbetspartners, samt personuppgifter som lämnas till oss av den som besöker webbplatsen lämnar via sin IT utrustning, t.ex. dator eller smartphone vid besök på vår webbplats.

6. VILKA VI KAN KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till s.k. personuppgiftsbiträden (andra företag som behandlar personuppgifter för vår räkning) t.ex. leverantörer av IT-system, systemförvaltning och support eller av IT-infrastruktur, samt andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning, myndighetsbeslut eller beslut av domstol

“De aktörer som kan komma att behandla insamlade personuppgifter är:
-IT-leverantör
-Säljpartners/samarbetspartners
-Telemarketingbolag
-Print- och digitala kommunikationspartners
-Mediebyråer och reklambyråer

7. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE LAND

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till tredje land, dvs. land utanför EU/EES. Detta kan ske t.ex. genom att personuppgifter lagras på servrar placerade i tredje land eller i anledning av att vi anlitar IT-leverantör som tillhandahåller support och underhåll av IT-system från tredje land. I de fall vi överför personuppgifter till tredje land kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav.

8. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har vidare rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade, begära begränsning av behandlingen samt invända mot viss behandlingen av dina personuppgifter.

Support Promotion International AB/Supportbetting raderar personuppgifter då laglig grund saknas för att behålla uppgifterna. Du har rätt att omgående få dina personuppgifter raderade om något av följande gäller:

  • behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta
  • uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för
  • behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för det ändamålet
  • informationen har inte behandlats enligt förordningen
  • du motsätter dig behandling som sker efter en intresseavvägning och de berättigade skälen inte väger tyngre än ditt intresse
  • radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Du har också i vissa fall rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format (gäller endast de personuppgifter som du har om behandlingen sker med stöd av samtycke eller avtal).

Om du vill utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på gdpr@supportbetting.se. Notera att ovan rättigheter kan vara begränsade med hänvisning till vår bokförings- och arkiveringsskyldighet. En begränsning eller radering av personuppgifter kan också innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden.

9. KLAGOMÅL

I det fall du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med dataskyddslagstiftningen ber vi dig i första hand att kontakta oss på gdpr@supportbetting.se, så att vi får möjlighet att åtgärda eventuella felaktigheter. Du har dock alltid möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas av oss i strid med dataskyddslagstiftningen.

10. UPPHOVSRÄTT

Upphovsrätten för detta avtal innehas av Support Promotion International AB org.nr 556998-0617